7/17/2552

คุณจะใช้ชีวิตอย่างไรในศตวรรษที่ 21
สังคมไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงตามบริบทของโลกที่มีลักษณะขยายตัวทางเทคโนโลยี่อุตสาหกรรมบริการ ประกอบกับสภาพแวดล้อมทางการเมืองในระดับโลกได้ลดความตึงเครียดอันเกิดจากขั้วทางการเมืองได้กลายเป็นกุญแจสำคัญเปิดประตูประเทศต่างๆให้หันมาแข่งขันทางการค้าแทนการสะสมยุทโธปกรณ์ เพื่อสร้างอำนาจทางการทหารและการเมือง พร้อมกันนั้นได้สร้างสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจของโลกแบบใหม่ ในศตวรรษที่ 21 นี้ประชากรถือว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการแข่งขันในโลกธุรกรรมสมัยใหม่ ทั้งนี้เพราะโลกสมัยใหม่ได้เปลี่ยนฐานการผลิตจากทรัพยากรทางธรรมชาติไปเป็นประชากรแทน ประชากรในฐานะเป็นฐานการผลิตเพราะจะต้องใช้เทคโนโลยี่และวิทยาการใหม่ๆบรรดาที่มีอยู่ในปัจจุบันกาล เพื่อจัดการให้เกิดให้เกิดมูลค่าสูงสุด ดังนั้นสิ่งแรกที่ควรรีบเร่งคือจะต้องพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้มีศักยภาพอันเป็นสากล และเป็นคนดีในฐานะเป็นทุนทางสังคมพื่อยกระดับประเทศเราให้อยู่ในระดับสากล นี่คือรูปลักษณ์แห่งการแข่งขันของสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 ศตวรรษที่ประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลายเฉกเช่นประเทศไทยถูกผนวกดึงเข้าสู่เวทีแห่งการแข่งขัน เพื่อช่วงชิงครอบครองทรัพยากรโดยมีความเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจเป็นเดิมพัน ศตวรรษที่ 21 มีแนวโน้มเป็นสังคมอุตสาหกรรมสังคมที่มีการแข่งขันเพื่อชิงความได้เปรียบในเชิงธุรกิจการค้าสูง ปรากฎทั่วในทุกอนุภูมิภาคของโลก ในเวทีแห่งการแข่งขันของโลกปัจจุบันมีปัจจัยอยู่หลายอย่างเป็นตัวแปรชี้ชัยชนะ ไม่ว่าจะเป็นความพร้อมในการบริหารจัดการ เงินทุน เทคโนโลยี่ที่มนุษย์ได้เอามาเป็นเครื่องมือในการนำทรัพยากรที่มีอยู่มารับใช้ชีวิตของตน อนึ่งประชากรถือว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอย่างแท้จริงในอันที่จะชี้ขาดการแข่งขันในยุคแห่งการเร่งรัดและการทวีคูณของการแลกเปลี่ยนแห่งศตวรรษปัจจุบันอย่างแท้จริง ซึ่งกล่าวได้ว่า การแข่งขันในศตวรรษที่ 21 นี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของประชากรในชาติ ประเด็นนี้หากจะกลับมาทบทวนดูประเทศไทยโดยลักษณะทางภูมิศาสตร์แล้วนับว่ามีความพร้อมในทำเลที่ตั้งที่มีศักยภาพพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและประตูสู่ภูมิภาคนี้ มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยรัพยากรธรรมชาติและมีพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่มีลักษณะยืดหยุ่นสูงเอื้อต่อการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติ แต่เราไม่สามารถอาศัยจุดแข็งดังกล่าวมาเป็นข้อได้เปรียบเท่าที่ควรเพราะมีเงื้อนไขที่เป็นอุปสรรคหลายประการ เช่นความด้อยทางด้านเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ ความไร้เสถียรภาพทางการเมืองที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องจากอดีตสู่ปัจจุบัน รวมทั้งระบบการศึกษาในฐานะเป็นกระบวนสร้างคุณภาพของประชากรสู่ระดับสากลที่ควรจะเป็น เมื่อเรายังไม่พร้อมตามมาตรฐานสากลที่กำหนดไว้แต่เราเปิดประเทศสู่การแข่งขันอย่างสากล ตรงนี้จึงทำให้ประเทศเราประสบปัญหาจากระบบสากล ดังนั้นสิ่งที่จำเป็นอันดับต้น ๆ คือการปรับฐานคิดที่ยังอ่อนล้าของประชากรให้เข้มแข็งโดยการเรียนรู้อย่างลึกซึ้งในความเป็นไทย และเรียนรู้ให้เท่าทันสังคมโลกอย่างระมัดระวังควบคูกับการยกระดับสู่สังคมข้อมูลข่าวสาร (Information Society ) การที่เราจะก้าวสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ได้นั้นจะต้องกระทำในหลายมิติอดีต ในปัจจุบันสังคมโลกอาศัยความก้าวหน้าทางเทคโลยี่เป็นกุญแจเปิดโลกกว้างใบนี้ให้เชื่อมโยง ถ่ายเทข้อมูลวิทยาการต่าง ๆ จากที่หนึ่งของสุดขอบโลกไปยังอีกที่หนึ่งของโลกใบนี้ภายในระยะเวลาอันสั้น โฉมหน้าของโลกในศตวรรษที่ 21นี้สะท้อนออกมาสู่การปรับตัวภายใต้เงื่อนใขการเปลี่ยนแปลงของโลกดังนี้กล่าวคือ
1. สภาพแวดล้อมทางการเมือง
2. สภาพแวดล้อมเศรษฐกิจระดับโลก
3. สภาพแวดล้อมทางด้านเทคโนโลยี เทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 นี้กล่าวคือ
เทคโนโลยีด้านอวกาศ เทคโนโลยีด้านสารสนเทศ เทคโนโลยีด้านชีวพันธุกรรม

4. สภาพแวดล้อมทางด้านสังคม
นับแต่นี้ไปการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งอันเนื่องจากปัญหากำลังคนโดยเฉพาะการขาดแคลนกำลังคนที่มีฝีมือระดับกลางและระดับสูงเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่ ปัจจัยทรัพยากรมนุษย์จึงกลายเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในยุคโลกาภิวัตน์แห่งการแข่งขันทั้งนี้เพราะขีดความสามารถของมนุษย์ยุคใหม่คือ ทรัพยากรความรู้ ที่มิใช่เป็นเพียงแต่ความรู้เพื่อความรู้เท่านั้นแต่ยังต้องเป็นความรู้ในเชิงประยุกต์ที่สามารถสั่งสมเป็นทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านชั้นสูงในแต่ละสาขา ซึงสัมพันธ์สอดคล้องไปกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเฉพาะแต่ละด้านของประเทศ นอกจากทรัพยากรความรู้แล้ว มนุษย์ยุคใหม่ควรจะต้องมีความสามารถในเชิงริเริ่มสร้างสรรค์ รวมทั้งการมีมาตรฐานทางจริยธรรมในการทำงานด้วยองค์ประกอบเหล่านี้ประกอบกันเป็นปัจจัยที่ก้าวหน้า ที่แตกต่างไปจากปัจจัยพื้นฐานดั่งเดิม อันได้แก่ แรงงานไร้ทักษะ การพัฒนาที่สำคัญจากการมุ่งเน้นความเจริยเติบโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทสมาเป็น การพัฒนาคนมากขึ้น
สังคมโลกในศตวรรษนี้ได้ถูกขับเคลื่อนตามสภาพแวดล้อมในระดับโลกมากมาย เราจำเป็นต้องยกระดับประชากรของเราให้ได้มาตรฐานสากล เพราะโลกของธุรกิจปัจจุบันที่สังคมเราเข้าไปเกี่ยวข้องทั้งในบ้านเราหรือย้ายฐานการผลิตไปต่างประเทศ สิ่งแรกที่รีบเร่งพัฒนาคนรุ่นใหม่ คือ ศักยภาพที่เป็นสากล (Global Competency) ข้อนี้การที่ประเทศเราเปิดประตูทางการค้า มีกระแสการไหลเวียนของการลงทุนมายังประเทศเรา กำลังคนรุ่นใหม่จะต้องพัฒนาให้มีความพร้อมระดับสากลในเรื่องการใช้ภาษาที่เป็นสากล ในที่นี้หมายถึงภาษาอังกฤษ การมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในขณะเดียวกันควรมีความรู้สังคมเรา สังคมเขา เพื่อสามารถปรับรับให้เหมาะสมกับสภาพสังคมเรา
ในส่วนของระบบการศึกษาจะต้องสร้างผู้ที่จะจบการศึกษามีสมรรถภาพในเรื่อง
1. การใช้คอมพิวเตอร์ 2. การใช้ภาษาต่างประเทศ 3. แนววิธีที่ทราบการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเข้าใจในเรื่องชนชาติ 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 5. แนวทางการบริหารกิจการของตัวเอง
เนื่องจากสังคมโลกในปัจจุบันเป็นสังคมแห่งคมรู้ที่ไร้พรมแดน ทำให้ศักยภาพที่จะประสบความสำเร็จมีพอๆ กับศักยภาพที่จะล้มเหลว แนวโน้มข้างต้นจะเป็นผลให้ผู้ที่มีความรู้ทางเทคโนโลยี่เป็นผู้มีบทบาทเด่นและแนวโน้มที่จะมีการเปลี่ยนแปลงจากที่เคยใช้แรงงานเป็นฐานหลักในการผลิตการใช้เทคโนโลยี่การอุตสาหกรรมและการบริการ

6/30/2552

หนังเรื่องแผนสังหารพลิกนรก Eagle Eye


แผนสังหารพลิกนรก Eagle Eye


เจอร์รี่ ชอว์ (ลาบัฟ) และเรเชล ฮอลโลแมน (มิเชลล์ โมนาแกน) คือหนุ่มสาวที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน แต่ทั้งสองคนกลับถูกดึงให้ต้องมาเจอกันด้วยเสียงโทรศัพท์ลึกลับจากผู้หญิงคนหนึ่งได้โทรมาหาทั้ง ๆที่พวกเขาไม่เคยพบ ผู้หญิงคนนี้ที่คุกคามทั้งชีวิตและครอบครัวของสองหนุ่มสาว บีบให้เจอร์รี่ต้องทำตามสิ่งที่เขาพูดเพราะถูกหน่วยเอฟบีไอตามล่าหาตัว เนื่องจากกล่องจำนวนมากซึ่งบรรจุอาวุธไว้ได้ถูกส่งเข้ามาที่ห้องของเขาโดยที่เขาไม่ได้มีส่วนรู้เห็นกับของพวกนั้น และ เรเชล ต้องเผชิญกับสถานการณ์อันตรายที่เสี่ยงตายมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากต้องรักษาชีวิตลูกชายของเขาเอาไว้ถ้าไม่ทำตามก้อจะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตของลูกชาย ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ใช้กันในชีวิตประจำวันเพื่อคอยตามรอยและบงการทุกความเคลื่อนไหวของพวกเขาจึงรู้ความเคลื่อนไหวต่าง ๆของทั้งสองได้เป็นอย่างดีไม่ว่าเขาจะทำอะไร เมื่อสถานการณ์รุนแรงมากขึ้น หนุ่มสาวธรรมดาสองคนนี้กลับกลายเป็นผู้ร้ายที่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองต้องการตัวที่สุดโดยที่พวกเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไร พวกเขาจึงต้องร่วมมือกันเพื่อหาความจริงให้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น และขณะต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดอยู่นั้น พวกเขาได้กลายเป็นเบี้ยของศัตรูที่พวกเขาไม่เคยเห็นหน้า ผู้ดูจะมีอำนาจอย่างมหาศาลในการควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขาทำ ทั้งสองจึงได้ต่อสู้กับภัยครั้งนี้จนแทบเอาชีวิตไม่รอด ตลอดจนเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายคนต้องเสียชีวิตกับเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วย ซึ่งเจอร์รี่เองก้อแทบเอาชีวิตไม่รอดเขาถูกยิงและเข้ารักษาตัวจนหายหลังจากเหตุการณ์สงบลงเขาก้อได้รับรางวัลในความดีและกล้าหาญของเขา


ข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้
-เทคโนโลยีที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้มีข้อดีหลายอย่างทำให้การติดต่อสื่อสารต่าง ๆง่ายขึ้นและเป็นประโยชน์หลายด้านถ้าเรารู้จักใช้อย่างถูกวิธีแต่ถ้าใช้ไม่ถูกวิธีก้อจะเกิดโทษอย่างร้ายแรงเช่นกัน ในการใช้นั้นเราควรคำนึงถึงความถูกต้องและใช้เพื่อเป็นประโยชน์ไม่ให้เกิดโทษแก่ใคร
-การเสียสละตนเป็นสิ่งที่ดีเพราะถึงแม้เราจะตายไปแต่ชื่อเสียงและคุณงามความดีก็จะยังมีอยู่
-คนเราเกิดมาควรเสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองและส่วนรวมไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน

6/15/2552

คาวตอง สมุนไพรต้านไข้หวัดใหญ่ 2009


พบสมุนไพรไทย "คาวตอง" สุดเจ๋งมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษา การติดเชื้อ ต้านเชื้อไวรัสและแบคทีเรียได้ เตรียมศึกษาเชิงลึก เพื่อพัฒนาเป็นยาต้านเชื้อหวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เรื่องราวการค้นพบสมุนไพรไทย มีสรรพคุณวิเศษในการยับยั้งเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย ซึ่งคาดว่าจะสามารถนำมาพัฒนาเป็นยารักษาไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 และมะเร็ง รวมถึงโรคเอดส์ได้นั้น ถูกเปิดเผยขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม ที่โรงแรมสยามซิตี ดร.ศุภชัย หล่อโลหะการ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวภายในการประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง "การใช้นวัตกรรมเพื่อป้องกันการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009" ว่า สนช. มีนโยบายในการสนับสนุนภาคเอกชนในการวิจัย และพัฒนาพืชสมุนไพร เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ โดยเฉพาะโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดต่างๆ ล่าสุดได้มีการค้นพบสมุนไพรพื้นบ้านที่เรียกว่า "คาวตอง" หรือ "ภูคาว" ซึ่งเป็นพืชสมุนไพรพื้นบ้าน พบมากทางภาคเหนือของประเทศไทย ลักษณะ "คาวตอง" เป็นพืชล้มลุก และมีใบคล้ายใบพลู กลิ่นค่อนข้างแรงเหมือนคาวปลา บางครั้งนำไปเป็นส่วนประกอบของอาหาร แต่ไม่ได้รับความนิยมมากนัก เพราะมีกลิ่นแรง ไม่หอมเหมือนใบโหระพา หรือใบกะเพรา ที่ผ่านมานักวิจัยต่างชาติได้ศึกษาสารสกัดของคาวตองพบว่า มีคุณสมบัติต้านเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อไวรัสได้ดี อีกทั้ง ยังมีความเป็นไปได้ในการยับยั้งเชื้อมะเร็ง และมีแนวโน้มที่จะต้าน ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ได้ ซึ่งต้องมีข้อมูลทางวิชาการมารองรับ ก่อนจะนำไปพัฒนาเป็นยาต้านเชื้อไวรัสต่อไป คาดว่าใช้เวลาการวิจัย และพัฒนาสกัดมาเป็นยารักษาโรคดังกล่าวได้อีกประมาณ 2 ปีข้างหน้า ขณะที่ทั่วโลกยังหวาดผวากับการแพร่ระบาดของโรค ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ที่เกิดจากเชื้อ A/ H 1 N 1 เนื่องจากเชื้อหวัดนี้ยังคร่าชีวิตพลเมืองของนานาประเทศอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ทำให้สถิติยอดผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ทั่วโลก เพิ่มขึ้นตามลำดับ โดยล่าสุด (1 มิถุนายน) ไทยพบผู้ติดเชื้อแล้วประมาณ 4 คน ซึ่งทางการไทยได้วิงวอนให้ผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ หากมีอาการป่วย ควรไปให้แพทย์ตรวจอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันเชื้อโรคระบาดในประเทศไทย